حیدریمختار, علیان دستجردیعبدالمجید میرزا, و مرادینوازاله. 2011. “اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera Indica L. )”. علوم باغبانی 25 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9981.