صیفیسمانه, نعمتیسید حسین, شورمحمود, و عابدیبهرام. 2011. “بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین”. علوم باغبانی 25 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9990.