بیاتح., عزیزیم., شورم. و وحدتین. (2012) “تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy)”, علوم باغبانی, 25(4). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i0.11602.