خرازیس. م., نعمتیس. ح., تهرانی‌فرع., شریفیا. و باقریع. (2012) “بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.)”, علوم باغبانی, 25(4). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i0.11783.