میرابیا., نعمتیس., داوری نژادغ. و آروییح. (1) “اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum)”, علوم باغبانی, 26(3). doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.15206.