صفاریزدیآ., لاهوتیم. و گنجعلیع. (1) “تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.)”, علوم باغبانی, 26(3). doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.15211.