رجبیم., روستاح., کریمیح. و حکم آبادیح. (1) “بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم”, علوم باغبانی, 26(3). doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.15212.