خرازیس. م., نعمتیس. ح., تهرانی‌فرع., باقریع. و شریفیا. (2012) “بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr”, علوم باغبانی, 26(4), صص 364-369. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.18149.