گردكانهم., مظفریع. ا. و حاجی امیریا. (2013) “اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)”, علوم باغبانی, 26(4), صص 417-444. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.18254.