مشایخی ک., صادقی ح., اکبرپور و., آتشی ص., موسوی‌زاده س. ج., آبشایی م. و نظری ز. (2013) “تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت”, علوم باغبانی, 27(1), صص 10-17. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20780.