رستمی ح. ا., طباطبایی س. ج., زارع نهندی ف. و حاجی‌لو ج. (2013) “اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون”, علوم باغبانی, 27(1), صص 18-26. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20781.