ستایش‌مهر ز. و گنجعلی ع. (2013) “بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)”, علوم باغبانی, 27(1), صص 27-35. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20782.