باقری س., امیری م. ا., داودی د. و انتصاری م. (2013) “بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)”, علوم باغبانی, 27(1), صص 36-43. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20784.