فتحی ح., کربلایی خیاوی ح., جهانی جلودار ی. و بوذری ن. (2013) “بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر”, علوم باغبانی, 27(1), صص 44-51. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20785.