عراقی ح., تهرانی‌فر ع., عابدی ب., داوری نژاد غ. و شور م. (2013) “بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور”, علوم باغبانی, 27(1), صص 52-58. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20790.