محمدی‌نژاد ش., غلامی م. و اثنی عشری م. (2013) “بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60”, علوم باغبانی, 27(1), صص 67-73. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20792.