غلامی ر. ا., ارجی ع. و گردكانه م. (2013) “بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه”, علوم باغبانی, 27(1), صص 74-81. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20793.