عطار ش., داوری‌نژاد غ. و نعمتی س. ح. (2013) “شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه‌ها”, علوم باغبانی, 27(1), صص 82-94. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20794.