محمدیز. و مرتضویس. ن. ا. (2014) “تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria cv. Stratus)”, علوم باغبانی, 28(4), صص 505-516. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.21001.