شکوهیانع. ا., داوری نژادغ., تهرانی فرع., ایمانیع. و رسولزادهع. (2015) “انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی”, علوم باغبانی, 29(3), صص 323-331. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.21422.