سلیمی ف., شکاری ف. و حمزه ئی ج. (2015) “کلروفیل، قند محلول و وزن خشک گل بابونه آلمانی در واکنش به متی‌ جاسمونات درشرایط تنش شوری”, علوم باغبانی, 29(1), صص 87-94. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.22877.