حاجی امیریا., صفریه., گردكانهم. و نجفیم. (2013) “بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب”, علوم باغبانی, 27(2), صص 166-177. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.24816.