یوسفیم., طباطباییس. ج., حاجیلوج. و مهنان. (2013) “تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا”, علوم باغبانی, 27(2), صص 178-184. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.24818.