داوری نژادغ., عزیزیم. و آخرتیم. (2010) “اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته”, علوم باغبانی, 23(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1388i2.2562.