غنیع., عزیزیم. و تهرانی فرع. (2010) “ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)،”, علوم باغبانی, 23(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1388i2.2565.