روحی و., نیکبخت ع. و هوشمند س. (2015) “اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه”, نشریه علوم باغبانی, 29(2), صص 158-167. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.26271.