فخیم رضاییش. و حاجی‌لوج. (2013) “ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه”, علوم باغبانی, 27(3), صص 286-294. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.26385.