اردکانیا., داوری‌نژادغ. و عزیزیم. (2013) “بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus armeniaca L.) رقم "لاسگردی"”, علوم باغبانی, 27(3), صص 326-334. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.26390.