مولائیس., سلیمانیع. و زین العابدینیم. (2015) “ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان”, علوم باغبانی, 30(1), صص 35-48. doi: 10.22067/jhorts4.v30i1.26784.