بنی اسدی ف. و صفاری و. (2015) “تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus roseus)”, علوم باغبانی, 29(4), صص 556-563. doi: 10.22067/jhorts4.v29i4.29258.