حقیقی م. و کافی م. (2014) “اثر سمیت کادمیم بر تغییر میزان شاخص‌های پرولین و آنتی اکسیدان‌ها در کاهو (Lactuca sativa L.)”, علوم باغبانی, 27(4), صص 359-366. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30529.