احمدی ز., میردهقان س. ح., حکم آبادی ح. و شمشیری م. ح. (2014) “استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه”, علوم باغبانی, 27(4), صص 367-374. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30531.