ابریشم چی پ., گنجعلی ع., بیک خورمیزی ع. و آوان ا. (2014) “تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی”, علوم باغبانی, 27(4), صص 383-393. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30577.