عباسیم., حیدریم. و رحیمیم. (2014) “بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید”, علوم باغبانی, 27(4), صص 394-399. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30581.