منصور بهمنی س., صفاری و. و مقصودی مود ع. ا. (2014) “اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت”, علوم باغبانی, 27(4), صص 400-410. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30582.