برزنونی ع., آق‌خانی م., مسکوکی ع. و عباسپورفرد م. ح. (2014) “اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی”, علوم باغبانی, 27(4), صص 418-423. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30589.