روحی و. و رفیعی ز. (2014) “تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام”, علوم باغبانی, 27(4), صص 424-432. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30655.