غنی ع., نعمتی س. ح., عزیزی م., سحرخیز م. ج. و فارسی م. (2014) “بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.)”, علوم باغبانی, 27(4), صص 433-443. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30656.