اسماعیلی س., روحی و., شیران ب. و محمدخانی ع. (2014) “بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia elegans J.)”, علوم باغبانی, 27(4), صص 444-452. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30658.