رخش ف. و گلچین ا. (2014) “بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد غلظت عناصر غذایی و نیترات سر کلم بروکلی (Brassica oleracea)”, علوم باغبانی, 27(4), صص 453-459. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30660.