اکبری و. و جلیلی مرندی ر. (2014) “اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری”, علوم باغبانی, 27(4), صص 460-469. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30663.