خلج م. ع., امیری م. و عظیمی م. ح. (2014) “اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک”, علوم باغبانی, 27(4), صص 470-479. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30664.