مارصفری م., اشرف مهرابی ع., طهماسبی ز. و راهنما ع. (2014) “تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران”, علوم باغبانی, 27(4), صص 480-487. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30665.