مکوندی م., شاهپوری س. و رامین ع. ا. (2014) “تأثیر 1-متیل‌سیکلو‌پروپن و کلرید کلسیم بر افزایش طول عمر انباری میوه رسیده سبز زیتون رقم "میشن"”, علوم باغبانی, 27(4), صص 488-494. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30666.