. , . (2014) “تصویر جلد نشریه”, علوم باغبانی, 27(4). doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30733.