پایمردف., حیدریم., دانشورم. ح. و معلمین. (2014) “اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان)”, علوم باغبانی, 28(1), صص 71-79. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.35057.