جعفریپ. و جلالیا. (2015) “تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری”, علوم باغبانی, 30(1), صص 80-87. doi: 10.22067/jhorts4.v30i1.36224.