هادیزادهه., تهرانی فرع., شورم. و نعمتیس. (2010) “مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی”, علوم باغبانی, 24(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i1.3637.