رحمتیم., عزیزیم., عبادیم. و حسن زاده خیاطم. (2010) “بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا”, علوم باغبانی, 24(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i1.3641.