حقیقیم. و کافیم. (2010) “اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو”, علوم باغبانی, 24(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i1.3652.